Teenused

Eesti rahvastik on vananev ühiskond ning selle tendentsiga kaasnevad mitmed väljakutsed nii majanduslikus kui ka sotsiaalses keskkonnas. Rahvastiku vananemisega kaasneb hoolduskoormuse ja kõrvalabi vajavate inimeste kasv, mis omakorda suurendab nõudlust toetavate teenuste ja kvaliteetsete hooldusvõimaluste järele.

Osutame kõrvalabi vajavatele eakatele jt abivajajatele hoolekandeteenuseid kodustes tingimustes, mille eesmärk on toetada vähemal või suuremal määral kõrvalist abi vajavate inimeste igapäevast toimetulekut.

Hoolduskoormusega hõivatud pereliikmed omavad väga suurt vastutust ning osakaalu hooldusvajadusega inimeste igapäevases abistamises ning paljudel juhtudel on igapäevane abistamine raskendatud erinevate logistiliste jm. probleemidega (elu- ja asukoht on kaugel, transpordivõimlaus puudub, ajaline ressurss on piiratud, töökoormus ei võimalda jne, jne).

Meie ettevõte on siinkohal abiks ning meie teenuste osutamise eesmärk on toetada ja võimaldada hooldusvajadusega inimesel elada oma koduses ning harjumuspärases turvalises elukeskkonnas ning me osutame selleks järgmisi teenuseid:

Koduabiteenus – teenus, mille raames abistatakse täisealist isikut kodustes tingimustes, kes oma tegevusvõimest või elukeskkonnast tingituna vajab igapäevastes toimingutes kõrvalabi.
Koduabiteenused eakatele jt on nt:

 • eluruumi kütmine
 • toidu valmistamine
 • eluruumi korrastamine
 • abistamine riietumisel
 • pesu pesemine
 • apteegist ravimite kättetoimetamine
 • toidukaupade ja majapidamistarvete ostmine ja kohaletoimetamine
 • asjaajamine ametiasutustega
 • muu asjaajamine jne, jne

Hooldusabiteenus – teenus, mille raames abistatakse isikut kodustes tingimustes, kes oma tervislikust seisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tingituna vajab abi igapäevastes füüsilist kontakti vajavates hooldustoimingutes.
Hooldusabiteenused eakatele jt on nt:

 • abistamine riietumisel
 • abistamine söömisel
 • abistamine hügieenitoimingutes, nt mähkmete vahetamine, stoomi vahetamine jne
 • jm hooldusabi toimingud

Transporditeenus – teenus, mille raames võimaldatakse isiku sõidutamine igapäevaseks eluks vajalike toimingute, asjaajamiste jms vajaduste tarbeks.

Teenuste arendustegevuses lähtume kliendikesksusest ning töötame välja sobivamad teenused ning teenuste osutamise mahu ja seda hooldusvajadusega kliendi või tema pereliikmega koostöös, arvestades seejuures indviduaalseid vajadusi. Kvaliteetsete teenuste disainimisel kaasame teenuste arendamise protsessi klientide tagasiside (küsimustikud, ettepanekud jms) ning võtame arvesse kaasaja ühiskonna ootusi ning suundumusi.

Koduhooldusteenuste osutamine toimub eelnevalt sõlmitud hoolduslepingu alusel, milles on kokkulepitud osutatavate teenuste loetelu, maht, vastastikulised õigused ja kohustused ning maksetingimused.